Search
Close this search box.
تازه ها
گیاه بومادران

ویژگی های شیمیایی و دارو شناختی گیاه بومادران

در کتاب پیش روی، سعی شده است تا ویژگی‌های شیمیایی و داروشناختی اجزای مختلف گیاه بومادران که یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی بوده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رصد شده و از جهات متعدد مورد ارزیابی قرار گیرند.
مطالعه این کتاب می‌تواند برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان مفید فایده بوده و در پی‌ریزی پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد.

خرید این کتاب