Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 11 – قراردادگرایی و معنای زندگی

قراردادگرایان معتقد هستند، معنای زندگی در گروه پایبندی به قراردادهایی است که آدمیان آنها را پذیرفته‌اند.

عده‌ای از فیلسوفان بر این باورند که دینداران، کسانی‌اند که با خداوند وارد قرارداد و مواضعه می‌شوند. آنها با خداوند قرارداد می‌بندند و تعهد و عمل به این قراردادهاست که زندگی دینداران را با معنا می‌کند.

در این گفتار به معنای زندگی و نسبت آن با قراردادگرایی می‌پردازیم.

https://www.aparat.com/v/c6Ovm