Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 16 – تغییر یا دگرگونی

تغییر یا دگرگونی در انسان به چه معناست؟ آیا در چرخه‌ی تغییر چیزی از انسان ثابت و بدون دگرگونی باقی می‌ماند؟

عده‌ای از فیلسوفان معتقدند در فرایند تغییر چیزی به نام ذات یا جوهر یا روح در انسان ثابت باقی می‌ماند. آیا نوزادی که در هفتاد سال قبل به دنیا آمده است و اکنون در کهنسالی به سر می‌برد دو موجود کاملاً متفاوت است؟ آیا این که ما در پس تغییرات یک چیز ثابت را مفروض می‌گیریم حکایت از زبان غیر دقیق و فولکلور دارد؟

گفتار تغییر یا دگرگونی مباحثی از این دست را مورد مداقه قرار می‌دهد.

https://www.aparat.com/v/m53AR